• MK-opleidingen

  Opleidingsinstituut van mr. Mart Kievits, senior docent rechten

  mk-opleidingen Martin Kievits

mr. Mart Kievits, CRKBO-geregistreerd Senior docent rechten / vrijgesteld van BTW

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs / studiebegeleiding / afstudeerbegeleiding, etc. onder meer op het gebied van:

Strafrecht / strafvordering

bijvoorbeeld aan:

 • politieambtenaren Nationale Politie: primaire opleiding, vervolgopleidingen, Hulpofficieren van Justitie, etc. en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s);
 • binnen juridische opleidingen MBO en HBO
 • binnen afzonderlijke opleidingen op HBO en MBO met juridische vakken.

Arbeidsrecht, in brede zin (dus incl. Arbowetgeving, Arbeidstijdenwet, Sociale zekerheid, Juridische aspecten bij Werving en Selectie, Medezeggenschap, etc.)

in het bijzonder:

 • binnen het HBO, onder meer opleidingen HBO-recht, MER, HRM, Social Work en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
 • aan ambtenaren die per 01-01-2020 van rechtswege zijn overgaan naar de rechtspositie van de gewone werknemer (arbeidsovereenkomst);
Bestuursrecht

Staats- en Bestuursrecht

binnen het HBO.

Ook andere rechtsgebieden zijn ons niet vreemd.

MK-opleidingen komt naar u toe, met hoor-/werkcolleges (op MBO- en HBO-niveau)
Tarief: 475,– euro per dagdeel, ongeacht het aantal studenten / inschrijvers
BTW-vrijgesteld.
(20-03-2022)

RECHT

 • Inleiding Recht
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Inleiding Staatrecht
 • Inleiding Grondrechten
 • Inleiding Strafrecht / Strafprocesrecht
 • Inleiding Privaatrecht
 • Inleiding Goederenrecht
 • Inleiding Zakenrecht
 • Inleiding Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht

ARBEIDSRECHT

 • Sollicitatie en Juridische Aspecten bij Werving en Selectie
 • De Arbeidsovereenkomst
 • Collectieve Arbeidsovereenkomst
 • Aanneming van Werk
 • Opdracht / Dienstverlening
 • Verplichtingen Werkgever
 • Verplichtingen Werknemer
 • Bedingen in een Arbeidsovereenkomst (concurrentiebeding, verbod van nevenactiviteiten, etc.)
 • Beloning
 • Werk en Verlof
 • Disciplinaire Maatregelen
 • Ziekte en Arbeidsongeschiktheid (Loondoorbetaling bij Ziekte / Wet verbetering Poortwachter, c.a.)
 • Zorgplicht Werkgever
 • Schadeaansprakelijkheid na Arbeidsongeval
 • Vergoedingen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Wet Arbeid en Zorg (o.a. bijz. verlofvormen)
 • Vakantie
 • Medezeggenschapsrecht (Wet op de ondernemingsraden)
 • Einde arbeidsovereenkomst / Ontslagrecht
 • Sociale Zekerheid / Werknemersverzekeringen

BURGERLIJK RECHT / PRIVAATRECHT

 • Inleiding Privaatrecht
 • Inleiding De Overeenkomst
 • Inleiding Verbintenissenrecht
 • Inleiding Aansprakelijkheidsrecht
 • Inleiding Onrechtmatige Daad
 • Inleiding Rechtmatige Daad (onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming)
 • Inleiding Koop / Verkoop
 • Inleiding Huur / Verhuur (huur algemeen en van woonruimten)
 • Inleiding Schulden (incasso, etc.)
 • Inleiding Samenlevingsvormen en Scheiden
 • Inleiding Ouderschap en Gezag
 • Inleiding Erfrecht
 • Inleiding Jeugdrecht / Jeugdhulpverlening
 • Inleiding Gezondheidsrecht
 • Inleiding Burgerlijk Procesrecht

STRAFRECHT / STRAFPROCESRECHT

 • Inleiding Jeugdstrafrecht / Adolescentenstrafrecht
 • Inleiding Materieel Strafrecht
 • Inleiding Formeel Strafrecht (Strafprocesrecht)
 • Inleiding Bijzonder Strafrecht (waaronder Valsheid in geschrift, Witwassen, WED, Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
 • Inleiding Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
 • Recente Strafrechtelijke Jurisprudentie
 • Inleiding Strafrechtelijk Bewijsrecht
 • Inleiding Buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten

BESTUURSRECHT / STAATSRECHT

 • Inleiding Scheiding der Machten / Trias Politica
 • Inleiding Grondrechten
 • Inleiding Staatsrecht
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Inleiding Ambtenarenrecht
 • Inleiding Vreemdelingenrecht

BIJZONDERE WETTEN

 • Inleiding Wet op de economische delicten
 • Inleiding Wapenwetgeving
 • Inleiding Opiumwet
 • Inleiding Wegenverkeerswetgeving
 • Inleiding Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften)

OVERIG

 • Inleiding Sociale Zekerheid
 • Inleiding Werknemersverzekeringen (onder meer WIA, WW, ZW)
 • Inleiding Juridische Dienstverlening / Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Inleiding Schuldhulpverlening
 • Inleiding AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Inleiding Bescherming persoonsgegevens door de politie / BOA’s

VERDER (hoor- en/of werkcolleges):

 • Juridische aspecten van zorg en dwang in de geestelijke gezondheidszorg“,
  voor Hulpofficieren Justitie, Colleges van B&W, gemeentelijke ambtenaren, zorgverleners, etc.
 • Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren
  en
 • “Toekomstige Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren“.
 • Juridische aspecten van geweld tegen hulpverleners“.
 • Drugsbeleid in Nederland“.
 • Artikel 3 Politiewet 2012“.
 • Preventief fouilleren / veiligheidsrisicogebied“.
 • Ondermijning“.
 • Art. 140 Sr.” (deelname aan criminele organisatie).
 • Art. 11b Opiumwet“.
 • Art. 13b Opiumwet” (Wet Damocles).

Maak vrijblijvend een afspraak met ons om uw wensen te bespreken!
E-mail: info@MK-opleidingen.nl

Andere rechtsgebieden

Pool Politie-docenten

MK-opleidingen beschikt over een pool uitstekend gekwalificeerde politiedocenten met vele, soms zelfs tientallen, jaren politie-ervaring achter de rug bij allerlei afdelingen die er binnen de politie te bedenken zijn, maar ook bij het OM, Defensie, Koninklijke Marechaussee, etc. die door mij op korte termijn binnen uw organisatie kunnen worden ingezet op basis van opdracht tussen hen en MK-opleidingen. Dit zijn juristen, bestuurskundigen, trainers (communicatieve- en andere vaardigheden), gedragsdeskundigen, IBT-docenten, sportleraren, etc. etc. Neem eens vrijblijvend contact met mij op om uw wensen te bespreken.

Belangstellenden om in onze pool te worden opgenomen; mail me en stuur je cv mee.

Opdrachtgevers

Wij verzorgen rechtenonderwijs voor onder meer de volgende opdrachtgevers

 

Over mr. Mart Kievits, opleiding
en ervaring

Info

Ik ben gemakkelijk in omgang, houd van interacties en het ontmoeten van mensen, ik ga een stevig debat niet uit de weg, ben erg begaan met de kwetsbare mens, sociaal en hulpvaardig ingesteld, soms te goed van vertrouwen. Ik ben maatschappelijk betrokken, eerlijk, rechtvaardig, communicatief- en sociaal vaardig, oprecht en direct. Voorts ben ik transparant, bevlogen en ga ik graag met jonge, maar beslist ook met oude(re) mensen om. Ik bezie graag de onderlinge verbanden, liefst vanuit een helikopter-view, echter zonder de belangen van de individuele mens uit het oog te verliezen!

Opleiding

 • Jan. 2019
  CRKBO-gecertificeerd: zie www.crkbo.nl, register docenten
 • 2002
  certificaat “Pedagogisch Didactische Aantekening” (PDA), Hogeschool Arnhem en Nijmegen, HBO-onderwijsbevoegdheid
 • 1998 – 1999
  certificaten “De nieuwe regeling over het onderzoek ter terechtzitting”, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijks Universiteit Leiden, “Recente strafrechtelijke jurisprudentie”, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1997
  certificaat “Hulpofficier van Justitie” (HovJ), Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie, Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn
  (eindcijfer: 9.8)
 • 1987 – 1994
  doctoraal (deeltijd- / avondstudie) rechtsgeleerdheid, “Nederlands recht” aan de Rijks Universiteit van Utrecht, afstudeerrichtingen: “Privaatrechtelijke rechtspraktijk” en “Strafrechtelijke Rechtspraktijk”

  Vrije-keuzevak “Politierecht”, aan de leerstoel voor politiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (bij prof. dr. J. Nayé)

  scriptie: “omBUIGEN of BARSTEN”, een vergelijkend onderzoek naar de juridische mogelijkheden tot politiekostenverhaal en het ombuigen van (oneigenlijke) politiewerkzaamheden. Mijn scriptie is destijds betrokken bij het advies van de Vaste Kamercommissie voor Politiezaken van de Tweede Kamer aan het toenmalige kabinet

 • 1994
  certificaat “Sociale- en Communicatieve vaardigheden”, Centrum voor Beleid en Management van de Rijks Universiteit Utrecht
  https://www.uu.nl/masters/communicatie-beleid-en-management
 • 1981 – 1986
  deeltijd- / avond- HAVO en -VWO, Knorringa Avondscholengemeenschap Amsterdam
 • 1978 – 1979
  “Politiediploma A”, Politie Opleidingsschool Noord Holland (POSNH) te Amsterdam, “Politiediploma B”, LOI Leiden
 • 1967 – 1978
  o.a. LTS-TTO (Technisch Theoretisch Onderwijs), opleiding VEV-elektromonteur bij Thust & Graft, installatiebedrijf te ‘s Hertogenbosch, beroepsmilitair / radio-radarspecialist / onderofficiers-opleiding bij de Koninklijke Marine te Den Helder
 • Zie verder:
  https://www.linkedin.com/in/mr-mart-kievits-2a41861a1/

Ervaring

 • Jan. 2019 – heden
  ZZP / eigenaar opleidingsinstituut “MK-opleidingen” te Utrecht: wij verzorgen rechten- en ander onderwijs aan o.a. HBO- en MBO-scholen, politie- en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s), hulpofficieren van justitie, voor onder meer Politieacademie,
  Senior docent 1 HBO, trainer, studiebegeleider Rechten
  https://www.mk-opleidingen.nl/
  https://www.facebook.com/meesterkievits/
 • 2018 – heden
  ZZP / docent Rechten voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren bij BOA-opleider te Amsterdam
  www.boaopleider.nl
 • 2006 – heden
  Senior docent 1 / onderzoeker / studieloopbaanbegeleider, afstudeerbegeleider, etc. Rechten aan de:|

  * Hogeschool van Amsterdam:
  – Faculteit Maatschappij en Recht, opleidingen: HBO-recht (strafrecht / strafvordering) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening / Social Work,
  – Faculteit Business en Economie, opleiding HRM (arbeidsrecht in brede zin)
  * Juridische Hogeschool Avans & Fontys te Tilburg ’s Hertogenbosch
  https://www.facebook.com/meesterkievits/

 • 2004 – 2006
  docent / trainer Rechten / stage- en afstudeerbegeleider studieloopbaanbegeleider / projectbegeleider aan de Hogeschool INHOLLAND te Alkmaar, School of Economics, opleidingen: MER / Small Business / Commerciële Economie (o.a. ondernemingsrecht, bestuursrecht, verbintenissenrecht, goederenrecht, sociale zekerheidsrecht
 • 2003 – 2004
  docent / trainer Rechten aan de Hogeschool Inholland te Diemen, School of Health, deeltijd- avondopleiding Pedagogie (o.a.: gezondheidsrecht, jeugdrecht, jeugdbescherming en jeugdbeleid)
 • 2003 – 2004
  corrector LOI studie “HBO-Criminologie”: feedback geven, beoordelen, etc. van de huiswerkopdrachten
 • 1993 – 2003
  docent / trainer / onderzoeker Strafrecht / Strafvordering en certificaat “Hulpofficier van Justitie” aan de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn, “Leergang Leidinggevenden op Operationeel niveau” (LLO)
 • 1994 – 2015
  ZZP / eigenaar van “Kievits Konsults Rechtsbijstand te Mijdrecht: algemene rechts-, bemiddelings- en adviespraktijk: o.a. het voeren van procedures bij de kantonrechter, arbeidsrechter, belastingrechter, bestuursrechter, politierechter https://bedrijfsinformatieonline.nl/bedrijven/advocaat-advocatenkantoor/utrecht/de-ronde-venen/0232115030-kievits-konsults-rechtsbijstand)
 • 2000 – 2003
  lid van de Ondernemingsraad van het Landelijk Selectie- en Opleidings-instituut Politie (LSOP) te Apeldoorn
 • 1996 – 1998
  juridisch beleidsmedewerker Bureau Kabinet, Bestuurlijke- en Juridische Zaken en Bureau Integriteit (i.o.) / privacyfunctionaris Regiopolitie Kennemerland (implementatie / toezicht op naleving Wet Politieregisters / Wet Persoonsregistraties door Regiopolitie Kennemerland
 • 1994 – 1996
  lid Ondernemingsraad Regiopolitie Kennemerland en voorzitter / secretaris en oprichter decentrale Ondernemingsraad van het Politiedistrict Kennemerland-Zuid
 • 1990 – 1996
  individuele belangenbehartiger / raadsman voor politieambtenaren in Awb-kwesties (rechtspositie / BARP / bezwaar / beroep inzake disciplinaire straffen / beoordeling / bevordering, etc.)
 • 1978 – 2003
  politieambtenaar in diverse functies, bij diverse politiekorpsen, vanaf 1993 in de rang van Hoofdinspecteur van Politie
 • 1973 – 1978
  beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine, elektronica- / radio-radarspecialist
 • 1970 – 1973
  VEV-elektromonteur bij Thust & Graft, installatiebedrijf te ’s Hertogenbosch (woningbouw / utiliteitsbouw)

  Nevenactiviteiten / vrijwilligerswerk

 • 2021 – heden
  Oprichter / secretaris / penningmeester Stichting Rechtswinkel Bernheze te Heesch (NBr.)
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100075743192753
 • 2021 – heden
  Lid projectgroep “voorbereiding implementatie Burger Beraad gemeente Utrecht”
  Een burgerberaad is een manier om politieke besluitvorming te crowdsourcen, oftewel: vanuit de samenleving te laten komen. Een groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid.

  Het is een vorm van ‘deliberatieve democratie’, democratie gebaseerd op overleg en besluitvorming tussen burgers. De deelnemers aan een burgerberaad vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving, De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een set aanbevelingen die door de vraagsteller – idealiter de politiek – wordt gebruikt om besluiten te nemen.

  Zie bijv:
  https://decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/1290216763-753ad347

  https://extinctionrebellion.nl/app/uploads/2020/07/XRNL-gids-Burgerberaad.pdf

 • 2021 – heden
  Oprichter / secretaris / penningmeester Stichting Rechtswinkel Leidsche Rijn te Utrecht https://www.facebook.com/stichtingrechtswinkel.leidscherijn/
 • 2014 – heden
  vrijwilliger bij verpleeghuis voor patiënten met dementie
 • 2019 – heden
  vrijwilliger / buddy / patiëntenbegeleiding bij “Stichting Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal” (SPKS)

  https://spks.nl/

 • 1998 – 2001
  oprichter / secretaris van de “Stichting Bewonerscommissie Molenland” in de gemeente De Ronde Venen
 • 1994 – 1998
  lid van de “Gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen” en verschillende hieraan verbonden functies (w.o. lid van de gemeentelijke klachtencommissie)
 • 1992 – 1994
  lid “adviescommissie OntwikkelingsSamenwerking” (adviescommissie van het college van B. & W. van de gemeente De Ronde Venen), vervolgens oprichter / voorzitter “Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen”
  https://docplayer.nl/52695820-Stichting-ontwikkelingssamenwerking-de-ronde-venen.html
 • 1990 – 1991
  lid “Centrale Politie Surveillance Commissie” (CPSC), werkgroep “leges” (landelijk overlegorgaan gemeentelijke politiekorpsen)
 • 1989 – 1995
  lector en andere functies binnen plaatselijke kerk  / -parochie
 • 1988 – 1994
  rechtshulpverlener “Stichting Rechtswinkel Mijdrecht”
  https://www.cylex.nl/bedrijf/stichting-rechtswinkel-mijdrecht-12245653.html
 • 1980 – 2008
  belangenbehartiger voor en bemiddelaar in geschillen, etc. tussen woonwagenbewoners (reizigers) en burgers / instanties / overheden / gemeenten / politie
 • 1989 – 1994
  bestuurslid / oprichter “Stichting Vluchtelingenwerk De Ronde Venen” https://www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vluchtelingenwerk-de-ronde-venen
 • LINKEDIN:
  https://www.linkedin.com/in/mr-mart-kievits-2a41861a1/?originalSubdomain=nl
 • FACEBOOK: https://www.facebook.com/meesterkievits/

Neem contact op

Neem – om de mogelijkheden en uw wensen te bespreken – vrijblijvende contact met mij op via onderstaand formulier of stuur een mail naar info@mk-opleidingen.nl.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.