• MK-opleidingen

  Opleidingsinstituut van mr. Mart Kievits, senior docent rechten

  mk-opleidingen Martin Kievits

mr. Mart Kievits, CRKBO-geregistreerd Senior docent rechten / vrijgesteld van BTW

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs / studiebegeleiding, etc. op het gebied van:

Strafrecht / strafvordering

bijvoorbeeld aan:

 • politieambtenaren Nationale Politie: primaire opleiding, vervolgopleidingen, Hulpofficieren van Justitie, etc. en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s);
 • binnen juridische opleidingen MBO en HBO.

Arbeidsrecht, in brede zin (dus incl. Arbowetgeving, Arbeidstijdenwet, Sociale zekerheid, Juridische aspecten bij Werving en Selectie, Medezeggenschap, etc.)

in het bijzonder:

 • binnen het HBO, onder meer opleidingen HBO-recht, MER, HRM, Social Work en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
 • aan ambtenaren die per 01-01-2020 van rechtswege zijn overgaan naar de rechtspositie van de gewone werknemer (arbeidsovereenkomst);
Bestuursrecht

Staats- en Bestuursrecht

binnen het HBO.

Ook andere rechtsgebieden zijn ons niet vreemd.

MK-opleidingen komt naar u toe, met hoor-/werkcolleges
(op MBO- en HBO-niveau)
(21-08-2021)

Keuzemogelijkheden:

RECHT

 • Inleiding Recht
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Inleiding Staatrecht
 • Inleiding Grondrechten
 • Inleiding Strafrecht / Strafprocesrecht
 • Inleiding Privaatrecht
 • Inleiding Goederenrecht
 • Inleiding Zakenrecht
 • Inleiding Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht

ARBEIDSRECHT

 • Sollicitatie en Juridische Aspecten bij Werving en Selectie
 • De Arbeidsovereenkomst
 • Collectieve Arbeidsovereenkomst
 • Aanneming van Werk
 • Opdracht / Dienstverlening
 • Verplichtingen Werkgever
 • Verplichtingen Werknemer
 • Bedingen in een Arbeidsovereenkomst (concurrentiebeding, verbod van nevenactiviteiten, etc.)
 • Beloning
 • Werk en Verlof
 • Disciplinaire Maatregelen
 • Ziekte en Arbeidsongeschiktheid (Loondoorbetaling bij Ziekte / Wet verbetering Poortwachter, c.a.)
 • Zorgplicht Werkgever
 • Schadeaansprakelijkheid na Arbeidsongeval
 • Vergoedingen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Wet Arbeid en Zorg (o.a. bijz. verlofvormen)
 • Vakantie
 • Medezeggenschapsrecht (Wet op de ondernemingsraden)
 • Einde arbeidsovereenkomst / Ontslagrecht
 • Sociale Zekerheid / Werknemersverzekeringen

BURGERLIJK RECHT / PRIVAATRECHT

 • Inleiding Privaatrecht
 • Inleiding De Overeenkomst
 • Inleiding Verbintenissenrecht
 • Inleiding Aansprakelijkheidsrecht
 • Inleiding Onrechtmatige Daad
 • Inleiding Rechtmatige Daad (onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming)
 • Inleiding Koop / Verkoop
 • Inleiding Huur / Verhuur (huur algemeen en van woonruimten)
 • Inleiding Schulden (incasso, etc.)
 • Inleiding Samenlevingsvormen en Scheiden
 • Inleiding Ouderschap en Gezag
 • Inleiding Erfrecht
 • Inleiding Jeugdrecht / Jeugdhulpverlening
 • Inleiding Gezondheidsrecht
 • Inleiding Burgerlijk Procesrecht

STRAFRECHT / STRAFPROCESRECHT

 • Inleiding Jeugdstrafrecht / Adolescentenstrafrecht
 • Inleiding Materieel Strafrecht
 • Inleiding Formeel Strafrecht (Strafprocesrecht)
 • Inleiding Bijzonder Strafrecht (waaronder Valsheid in geschrift, Witwassen, WED, Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
 • Inleiding Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
 • Recente Strafrechtelijke Jurisprudentie
 • Inleiding Strafrechtelijk Bewijsrecht
 • Inleiding Buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten

BESTUURSRECHT / STAATSRECHT

 • Inleiding Scheiding der Machten / Trias Politica
 • Inleiding Grondrechten
 • Inleiding Staatsrecht
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Inleiding Ambtenarenrecht
 • Inleiding Vreemdelingenrecht

BIJZONDERE WETTEN

 • Inleiding Wet op de economische delicten
 • Inleiding Wapenwetgeving
 • Inleiding Opiumwet
 • Inleiding Wegenverkeerswetgeving
 • Inleiding Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften)

OVERIG

 • Inleiding Sociale Zekerheid
 • Inleiding Werknemersverzekeringen (onder meer WIA, WW, ZW)
 • Inleiding Juridische Dienstverlening / Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Inleiding Schuldhulpverlening
 • Inleiding AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Inleiding Bescherming persoonsgegevens door de politie / BOA’s

Verder: 

 • Juridische aspecten van zorg en dwang in de geestelijke gezondheidszorg“,
  voor Hulpofficieren Justitie, Colleges van B&W, gemeentelijke ambtenaren, zorgverleners, etc.
 • Ondermijning,
  voor Hulpofficieren Justitie, politieambtenaren, BOA’s, Colleges van B&W, gemeentelijke ambtenaren, etc.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons om uw wensen te bespreken!
E-mail: info@MK-opleidingen.nl

Andere rechtsgebieden

Pool Politie-docenten

MK-opleidingen beschikt over een pool uitstekend gekwalificeerde politiedocenten met vele, soms zelfs tientallen, jaren politie-ervaring achter de rug bij allerlei afdelingen die er binnen de politie te bedenken zijn, maar ook bij het OM, Defensie, Koninklijke Marechaussee, etc. die door mij op korte termijn binnen uw organisatie kunnen worden ingezet op basis van opdracht tussen hen en MK-opleidingen. Dit zijn juristen, bestuurskundigen, trainers (communicatieve- en andere vaardigheden), gedragsdeskundigen, IBT-docenten, sportleraren, etc. etc. Neem eens vrijblijvend contact met mij op om uw wensen te bespreken.

Belangstellenden om in onze pool te worden opgenomen; mail me en stuur je cv mee.

Opdrachtgevers

Wij verzorgen rechtenonderwijs voor onder meer de volgende opdrachtgevers

Over mr. Mart Kievits, opleiding
en ervaring

Info

Ik ben gemakkelijk in omgang, houd van interacties en het ontmoeten van mensen, ik ga een stevig debat niet uit de weg, ben erg begaan met de kwetsbare mens, sociaal en hulpvaardig ingesteld, soms te goed van vertrouwen. Ik ben maatschappelijk betrokken, eerlijk, rechtvaardig, communicatief- en sociaal vaardig, oprecht en direct. Voorts ben ik transparant, bevlogen en ga ik graag met jonge, maar beslist ook met oude(re) mensen om. Ik bezie graag de onderlinge verbanden, liefst vanuit een helikopter-view, echter zonder de belangen van de individuele mens uit het oog te verliezen!

Opleiding

 • Rijks Universiteit Utrecht
  Master / doctoraal (deeltijd- / avondstudie) rechtsgeleerdheid, “Nederlands recht” aan de Rijks Universiteit van Utrecht, richtingen “Privaatrechtelijke rechtspraktijk” en “Strafrechtelijke Rechtspraktijk”
 • CRKBO-gecertificeerd: zie www.crkbo.nl, register docenten
 • “Pedagogisch Didactische Aantekening” (PDA), Hogeschool Arnhem en Nijmegen, HBO-onderwijsbevoegdheid
 • “De nieuwe regeling over het onderzoek ter terechtzitting”, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijks Universiteit Leiden, “Recente strafrechtelijke jurisprudentie”, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam
 • “Hulpofficier van Justitie” (HovJ), Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie, Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn (eindcijfer: 9.8)
 • doctoraal (deeltijd- / avondstudie) rechtsgeleerdheid, “Nederlands recht” aan de Rijks Universiteit van Utrecht, richtingen “Privaatrechtelijke rechtspraktijk” en “Strafrechtelijke Rechtspraktijk”
 • “Politierecht”, aan de leerstoel voor politiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (bij prof. dr. J. Nayé)
 • scriptie: “omBUIGEN of BARSTEN”, een vergelijkend onderzoek naar de juridische mogelijkheden tot politiekostenverhaal en het ombuigen van (oneigenlijke) politiewerkzaamheden. Scriptie is destijds betrokken bij het advies van de Vaste Kamercommissie voor Politiezaken van de Tweede Kamer aan het toenmalige kabinet
 • “Sociale- en Communicatieve vaardigheden”, Centrum voor Beleid en Management van de Rijks Universiteit Utrecht
 • Politiediploma A, Politie Opleidingsschool Noord Holland (POSNH) te Amsterdam, Politiediploma B, LOI Leiden

  Zie verder:
  https://www.linkedin.com/in/mr-mart-kievits-2a41861a1/

Ervaring

 • Eigenaar “MK-opleidingen”
  jan. 2019 – heden
 • Rechtshulpverlener / raadsman / juridisch adviseur / bemiddelaar bij “Kievits Konsults Rechtsbijstand”
  1993 – 2015
 • Senior docent 1 / onderzoeker Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam
  aug. 2006 – juni 2020
 • Docent Rechten Hogeschool Inholland
  aug. 2003 – aug. 2006
 • Hoofdinspecteur van Politie, Docent Straf(-proces)recht Nederlandse Politie Academie Apeldoorn
  jan. 1993 – apr. 2003
 • Docent Hulpofficier van Justitie aan de Nederlandse Politie Academie
  1993 – 2003
 • Politieambtenaar (van aspirant tot / met Hoofdinspecteur van Politie)
  apr. 1978 – apr. 2003
 • LINKEDIN:
  https://www.linkedin.com/in/mr-mart-kievits-2a41861a1/?originalSubdomain=nl
 • FACEBOOK: https://www.facebook.com/meesterkievits/

Neem contact op

Neem – om de mogelijkheden en uw wensen te bespreken – vrijblijvende contact met mij op via onderstaand formulier of stuur een mail naar info@mk-opleidingen.nl.