• MK-opleidingen

  Opleidingsinstituut van mr. Mart Kievits, senior docent rechten

  mk-opleidingen Martin Kievits

mr. Mart Kievits, CRKBO-geregistreerd Senior docent rechten / vrijgesteld van BTW

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs / studiebegeleiding / afstudeerbegeleiding, etc. onder meer op het gebied van:

Strafrecht / strafvordering

bijvoorbeeld aan:

 • politieambtenaren Nationale Politie: primaire opleiding, vervolgopleidingen, Hulpofficieren van Justitie, etc. en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s);
 • binnen juridische opleidingen MBO en HBO
 • binnen afzonderlijke opleidingen op HBO en MBO met juridische vakken.

Arbeidsrecht, in brede zin (dus incl. Arbowetgeving, Arbeidstijdenwet, Sociale zekerheid, Juridische aspecten bij Werving en Selectie, Medezeggenschap, etc.)

in het bijzonder:

 • binnen het HBO, onder meer opleidingen HBO-recht, MER, HRM, Social Work en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
 • aan ambtenaren die per 01-01-2020 van rechtswege zijn overgaan naar de rechtspositie van de gewone werknemer (arbeidsovereenkomst);
Bestuursrecht

Staats- en Bestuursrecht

binnen het HBO.

Ook andere rechtsgebieden zijn ons niet vreemd.

MK-opleidingen komt naar u toe, met hoor-/werkcolleges (op MBO- en HBO-niveau)

Tarief: € 475,– per dagdeel, ongeacht het aantal studenten / inschrijvers.

Wij zijn door de Belastingsdienst vrijgesteld van in rekening brengen van BTW
(20-09-2023)

RECHT

 • Inleiding Recht
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Inleiding Staatrecht
 • Inleiding Grondrechten
 • Inleiding Strafrecht / Strafprocesrecht
 • Inleiding Privaatrecht
 • Inleiding Goederenrecht
 • Inleiding Zakenrecht
 • Inleiding Ondernemingsrecht / Rechtspersonenrecht

ARBEIDSRECHT

 • Sollicitatie en Juridische Aspecten bij Werving en Selectie
 • De Arbeidsovereenkomst
 • Collectieve Arbeidsovereenkomst
 • Aanneming van Werk
 • Opdracht / Dienstverlening
 • Verplichtingen Werkgever
 • Verplichtingen Werknemer
 • Bedingen in een Arbeidsovereenkomst (concurrentiebeding, verbod van nevenactiviteiten, etc.)
 • Beloning
 • Werk en Verlof
 • Disciplinaire Maatregelen
 • Ziekte en Arbeidsongeschiktheid (Loondoorbetaling bij Ziekte / Wet verbetering Poortwachter, c.a.)
 • Zorgplicht Werkgever
 • Schadeaansprakelijkheid na Arbeidsongeval
 • Vergoedingen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Wet Arbeid en Zorg (o.a. bijz. verlofvormen)
 • Vakantie
 • Medezeggenschapsrecht (Wet op de ondernemingsraden)
 • Einde arbeidsovereenkomst / Ontslagrecht
 • Sociale Zekerheid / Werknemersverzekeringen

BURGERLIJK RECHT / PRIVAATRECHT

 • Inleiding Privaatrecht
 • Inleiding De Overeenkomst
 • Inleiding Verbintenissenrecht
 • Inleiding Aansprakelijkheidsrecht
 • Inleiding Onrechtmatige Daad
 • Inleiding Rechtmatige Daad (onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming)
 • Inleiding Koop / Verkoop
 • Inleiding Huur / Verhuur (huur algemeen en van woonruimten)
 • Inleiding Schulden (incasso, etc.)
 • Inleiding Samenlevingsvormen en Scheiden
 • Inleiding Ouderschap en Gezag
 • Inleiding Erfrecht
 • Inleiding Jeugdrecht / Jeugdhulpverlening
 • Inleiding Gezondheidsrecht
 • Inleiding Burgerlijk Procesrecht

STRAFRECHT / STRAFPROCESRECHT

 • Inleiding Jeugdstrafrecht / Adolescentenstrafrecht
 • Inleiding Materieel Strafrecht
 • Inleiding Formeel Strafrecht (Strafprocesrecht)
 • Inleiding Bijzonder Strafrecht (waaronder Valsheid in geschrift, Witwassen, WED, Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
 • Inleiding Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
 • Recente Strafrechtelijke Jurisprudentie
 • Inleiding Strafrechtelijk Bewijsrecht
 • Inleiding Buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten

BESTUURSRECHT / STAATSRECHT

 • Inleiding Scheiding der Machten / Trias Politica
 • Inleiding Grondrechten
 • Inleiding Staatsrecht
 • Inleiding Bestuursrecht
 • Inleiding Ambtenarenrecht
 • Inleiding Vreemdelingenrecht

BIJZONDERE WETTEN

 • Inleiding Wet op de economische delicten
 • Inleiding Wapenwetgeving
 • Inleiding Opiumwet
 • Inleiding Wegenverkeerswetgeving
 • Inleiding Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften)

OVERIG

 • Inleiding Sociale Zekerheid
 • Inleiding Werknemersverzekeringen (onder meer WIA, WW, ZW)
 • Inleiding Juridische Dienstverlening / Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Inleiding Schuldhulpverlening
 • Inleiding AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Inleiding Bescherming persoonsgegevens door de politie / BOA’s

VERDER (hoor- en/of werkcolleges):

 • Juridische aspecten van zorg en dwang in de geestelijke gezondheidszorg“,
  voor Hulpofficieren Justitie, Colleges van B&W, gemeentelijke ambtenaren, zorgverleners, etc.
 • Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren
  en
 • “Toekomstige Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren“.
 • Juridische aspecten van geweld tegen hulpverleners“.
 • Drugsbeleid in Nederland“.
 • Artikel 3 Politiewet 2012“.
 • Preventief fouilleren / veiligheidsrisicogebied“.
 • Ondermijning“.
 • Art. 140 Sr.” (deelname aan criminele organisatie).
 • Art. 11b Opiumwet“.
 • Art. 13b Opiumwet” (Wet Damocles).

Maak vrijblijvend een afspraak met ons om uw wensen te bespreken!
E-mail: info@MK-opleidingen.nl

Andere rechtsgebieden

Pool Politie-docenten

MK-opleidingen beschikt over een pool uitstekend gekwalificeerde politiedocenten met vele, soms zelfs tientallen, jaren politie-ervaring achter de rug bij allerlei afdelingen die er binnen de politie te bedenken zijn, maar ook bij het OM, Defensie, Koninklijke Marechaussee, etc. die door mij op korte termijn binnen uw organisatie kunnen worden ingezet op basis van opdracht tussen hen en MK-opleidingen. Dit zijn juristen, bestuurskundigen, trainers (communicatieve- en andere vaardigheden), gedragsdeskundigen, IBT-docenten, sportleraren, etc. etc. Neem eens vrijblijvend contact met mij op om uw wensen te bespreken.

Belangstellenden om in onze pool te worden opgenomen; mail me en stuur je cv mee.

Opdrachtgevers

Wij verzorgen rechtenonderwijs voor onder meer de volgende opdrachtgevers

 

Over mr. Mart Kievits, opleiding
en ervaring

Info

Ik ben gemakkelijk in omgang, houd van interacties en het ontmoeten van mensen, ik ga een stevig debat niet uit de weg, ben erg begaan met de kwetsbare mens, sociaal en hulpvaardig ingesteld, soms te goed van vertrouwen. Ik ben maatschappelijk betrokken, eerlijk, rechtvaardig, communicatief- en sociaal vaardig, oprecht en direct. Voorts ben ik transparant, bevlogen en ga ik graag met jonge, maar beslist ook met oude(re) mensen om. Ik bezie graag de onderlinge verbanden, liefst vanuit een helikopter-view, echter zonder de belangen van de individuele mens uit het oog te verliezen!

Opleiding

 • Jan. 2019
  CRKBO-gecertificeerd: zie www.crkbo.nl, register docenten.
 • 2002
  certificaat “Pedagogisch Didactische Aantekening” (PDA), Hogeschool Arnhem en Nijmegen, HBO-onderwijsbevoegdheid.
 • 1998 – 1999
  certificaten “De nieuwe regeling over het onderzoek ter terechtzitting”, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijks Universiteit Leiden, “Recente strafrechtelijke jurisprudentie”, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam.
 • 1997
  certificaat “Hulpofficier van Justitie” (HovJ), Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie, Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn
  (eindcijfer: 9.8).
 • 1987 – 1994
  doctoraal (deeltijd- / avondstudie) rechtsgeleerdheid, “Nederlands recht” aan de Rijks Universiteit van Utrecht, afstudeerrichtingen: “Privaatrechtelijke rechtspraktijk” en “Strafrechtelijke Rechtspraktijk”.

  Vrije-keuzevak “Politierecht”, aan de leerstoel voor politiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (bij prof. dr. J. Nayé)

  scriptie: “omBUIGEN of BARSTEN”, een vergelijkend onderzoek naar de juridische mogelijkheden tot politiekostenverhaal en het ombuigen van (oneigenlijke) politiewerkzaamheden. Mijn scriptie is destijds betrokken bij het advies van de Vaste Kamercommissie voor Politiezaken van de Tweede Kamer aan het toenmalige kabinet

 • 1994
  certificaat “Sociale- en Communicatieve vaardigheden”, Centrum voor Beleid en Management van de Rijks Universiteit Utrecht.
  https://www.uu.nl/masters/communicatie-beleid-en-management
 • 1981 – 1986
  deeltijd- / avond- HAVO en -VWO, Knorringa Avondscholengemeenschap Amsterdam.
 • 1978 – 1979
  Politiediploma A”, Politie Opleidingsschool Noord Holland (POSNH) te Amsterdam,
  Politiediploma B”, LOI Leiden.
 • 1967 – 1978
  o.a. LTS-TTO (Technisch Theoretisch Onderwijs), opleiding VEV-elektromonteur bij Thust & Graft, installatiebedrijf te ‘s Hertogenbosch, beroepsmilitair / radio-radarspecialist / onderofficiers-opleiding bij de Koninklijke Marine te Den Helder.
 • Zie verder:
  https://www.linkedin.com/in/mr-mart-kievits-2a41861a1/

Ervaring

 • 2019 – heden: ZZP / eigenaar opleidingsinstituut “MK-opleidingen” te Heesch gemeente Bernheze: wij verzorgen rechten- politie- en ander onderwijs aan o.a. HBO- en MBO-scholen, politie- en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s), hulpofficieren van justitie, voor onder meer Politieacademie, Senior docent 1 HBO Rechten, trainer, studie- afstudeerbegeleider Rechten.

  Lesaanbod:
  Zie ons lesaanbod, onder meer: Verkeerswetgeving, Wet Mulder, controle- en opsporing, strafrecht en strafvordering, etc. en al hetgeen voor (aankomende) politiemensen en andere opsporingsambtenaren in de opsporings- en controlepraktijk van belang is: “praktisch politie optreden” (PPO). Ik kan hierbij bogen op jarenlange ervaringen in de politiepraktijk: “als diender op straat”.

  Zie:
  https://www.mk-opleidingen.nl/

  https://www.facebook.com/meesterkievits/

 • 2018 – heden: ZZP / docent Rechten voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren bij BOA-opleider te Amsterdam.
  www.boaopleider.nl
 • 2006 – heden: Senior docent 1 HBO / onderzoeker / studieloopbaanbegeleider / afstudeerbegeleider, etc. Rechten aan de:Hogeschool van Amsterdam

  Faculteit Maatschappij en Recht
  opleidingen HBO-recht (waaronder strafrecht / strafvordering, bestuursrecht).

  Faculteit Maatschappij en Recht
  opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening / Social Work.

  Faculteit Business en Economie
  Hoofddocent Arbeidsrecht, opleiding HRM; vakcoördinator, belast met het opzetten en implementeren van het vak arbeidsrecht in de meest brede zin (werving en selectie, behoud van personeel, ontslagrecht / instroom, doorstroom en uitstroom; “Hoe krijg je (goed) personeel, hoe houd je ze binnen en hoe raak je ze kwijt”, sociale zekerheid, werknemersverzekeringen, ziekte en arbeidsongeschiktheid, medezeggenschap, Arbowetgeving, arbeidstijden, diverse verlofvormen, aansprakelijkheid werkgever, etc.)

  Juridische Hogeschool Avans & Fontys

  Opleiding HBO-Rechten, docent strafrecht en bestuursrecht, Minor Veiligheid en Recht, locatie Tilburg. Onderwerpen: met name “ondermijning”.

  Hogeschool van Rotterdam

  Lezingen “juridische aspecten van geweld tegen hulpverleners”.

 • 2004 – 2006: Hogeschool InHolland
  Docent / trainer Rechten / stage- en afstudeerbegeleider, studieloopbaan-begeleider / projectbegeleider aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar, School of Economics, opleidingen: MER / Small Business / Commerciële Economie (o.a. arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht, verbintenissenrecht, goederenrecht, sociale zekerheidsrecht, intellectueel eigendom, etc.).
 • 2003 – 2004: Hogeschool InHolland
  Docent / trainer Rechten aan de Hogeschool InHolland te Diemen, School of Health, deeltijd- avondopleiding Pedagogie (o.a.: gezondheidsrecht, jeugdrecht, jeugdbescherming en jeugdbeleid).
 • 2003 – 2004: Corrector LOI studie “HBO-Criminologie”: feedback geven, beoordelen, etc. van de huiswerkopdrachten.
 • 2000 – 2003: Lid van de Ondernemingsraad van het “Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie” (LSOP) te Apeldoorn.
 • 1997 – 2003: Hulpofficier van Justitie, Hoofdinspecteur van Politie, LSOP / Regiopolitie Utrecht.
 • 1993 – 2003: Nederlandse Politie Academie
  Docent / trainer / onderzoeker Strafrecht / Strafvordering en opleider voor certificaat “Hulpofficier van Justitie” aan de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn, “Leergang Leidinggevenden op Operationeel niveau” (LLO).

  Hierin kwam, naast strafrecht, strafvordering en de bijzondere wetten, ook de wegenverkeerswetgeving uitgebreid aan de orde, met name de verkeersmisdrijven en de opsporingswetgeving op het gebied van de alcoholwetgeving.

 • 1994 – 2015: ZZP / eigenaar van “Kievits Konsults Rechtsbijstand te Mijdrecht:
  algemene rechts-, bemiddelings- en juridische adviespraktijk: o.a. het voeren van procedures bij de kantonrechter, arbeidsrechter, belastingrechter, bestuursrechter, politierechter
  https://bedrijfsinformatieonline.nl/bedrijven/advocaat-advocatenkantoor/utrecht/de-ronde-venen/0232115030-kievits-konsults-rechtsbijstand).
 • 1996 – 1998: Juridisch beleidsmedewerker “Bureau Kabinet, Bestuurlijke- en Juridische Zaken” en “Bureau Integriteit” (i.o.) / privacyfunctionaris Regiopolitie Kennemerland (implementatie / toezicht op naleving Wet Politieregisters / Wet Persoonsregistraties door Regiopolitie Kennemerland).
 • 1994 – 1996: Lid “Ondernemingsraad Regiopolitie Kennemerland” en voorzitter / secretaris en oprichter decentrale “Ondernemingsraad Politiedistrict Kennemerland-Zuid”.
 • 1990 – 1996: Individuele belangenbehartiger / raadsman voor politieambtenaren in onder meer Awb-kwesties (rechtspositie / BARP / bezwaar / beroep inzake disciplinaire straffen / beoordeling / bevordering, etc.).
 • 1978 – 2003: Politieambtenaar, gestart als geüniformeerd agent van politie, achttien jaar op straat gediend, verder gegaan in diverse functies, bij Gemeentepolitie Hilversum, Amsterdam (onder meer bureau IJ-tunnel, bureau Van Leijenberghlaan, bureau Warmoesstraat, Zeedijkdetachement, bureau Bijzondere wetten, controle vuurwapenwetgeving), Gemeentepolitie Zandvoort, Regiopolitie Kennemerland / Regiopolitie Utrecht (van 1979 – 1988 Lid van de Mobiele Eenheid Gemeentepolitie Hilversum en Gemeentepolitie Amsterdam), vanaf 1993 in de rang van Hoofdinspecteur van Politie.
 • 1973 – 1978: Beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine, elektronica- / radio-radarspecialist (rrmnt 1e Klasse).
 • 1970 – 1973: VEV-elektromonteur 2e klas bij Thust & Graft, installatiebedrijf te ’s Hertogenbosch (woningbouw / utiliteitsbouw).

Nevenactiviteiten en vrijwilligerswerk

NEVENACTIVITEITEN / VRIJWILLIGERSWERK

Neem contact op

Neem – om de mogelijkheden en uw wensen te bespreken – vrijblijvende contact met mij op via onderstaand formulier of stuur een mail naar info@mk-opleidingen.nl.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.